July 2015

Important Hindu Events in the Month of July!

Monday, 13th………………………………..Guru Pravesam

Wednesday, 15th…………………………..Amavasya

Thursday, 16th………………………………Dakshinaya Punyakala

Thursday, 30th………………………………Guru Poornima