Services

​Please phone or e-mail to request a service. 

Wedding Ceremonies

Pujas

 • Satyanarayana Puja and Katha
 • Ganesha
 • Durga
 • Mahalakshmi
 • Saraswathi
 • Mahasivarathri
 • Navagraha
 • Vahana
 • Udaka Shanti
 • Bhoomi
 • Business Opening
 • Sahasranama
 • Lakshmi Narayana

Samskar (Rituals/Ceremonies)

 • Nakshatra (Birth Star)
 • Garbhadana
 • Pumsavana
 • Seemanthana
 • Annaprashana
 • Choula (Hair Offering)
 • Karnavedh
 • Vidhyaramba
 • Upanayana
 • Vivaha (Marriage)
 • Grahapravesh
 • Punyavachanam
 • Shashtiaptha purthi (60th Birthday)
 • Sadha Abishekam (80th Birthday)

Vrathams

 • Satyanarayana
 • Vinayaka
 • Varamahalakshmi
 • Kedareshwara
 • Lakshmi Narayana
 • Mangala Gowri
 • Pradosha
 • Shankastahara

Homams

 • Ganapathi
 • Navagraha
 • Rudra
 • Ayusha
 • Nakshatra Shanti
 • Shanti
 • Sudarshana
 • Lakshmi
 • Maha Mruthyunjaya

Apara Samskars (Memorial Ceremonies)

 • Funeral Home Service
 • 10th Day Puja
 • 11th, 12th, and 13th Day puja
 • Masika Tarpanam
 • Abdikam Shradha (1st year ceremony)
 • Varsha Sradha (Annual ceremony)
 • Hiranya Sradha
 • Prayashchittam